ALGEMEEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to UltimAir
UltimAir maakt op de website www.ultimair.nl gebruik van cookies en andere technieken. Wanneer je de UltimAir website bezoekt kunnen we informatie over je bezoek verzamelen en/of opslaan. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch.
Nederlands
1. Algemeen

Voor alle aanbiedingen, verkopen en leveringen van ULTIMAIR B.V. (hierna de Verkoper) gelden met ingang van 1 januari 2022 uitsluitend deze verkoopvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in

deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Verkoper en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van

één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2. Aanbiedingen, prijzen en informatiemateriaal

Alle offertes en aanbiedingen van de Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

Een offerte of aanbieding vervalt:

Twee maanden na dagtekening van de aanbieding, tenzij schriftelijk door Verkoper een andere geldigheidstermijn is genoemd;

Indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

De Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Verkoper anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht de Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Door de Verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen, prijscouranten en dergelijke, mogen zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper niet worden gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld.

Alle prijscouranten en ander informatiemateriaal van de Verkoper, de daarin of elders door de Verkoper genoemde prijzen, levertijden, gewichten, afmetingen, tekeningen en overige gegevens over door de Verkoper te verkopen zaken en alle afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen van die zaken zijn vrijblijvend en gelden slechts als benadering, tenzij de Verkoper schriftelijk het tegendeel heeft bevestigd. Type- en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

3. Contractduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

De overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Een al dan niet schriftelijk overeengekomen levertijd gaat in op het laatst van de volgende tijdstippen:

De dag van totstandkoming van de overeenkomst;

De dag van ontvangst door Verkoper van al dan niet schriftelijke informatie die benodigd is voor het correct uitvoeren van de opdracht;

De dag van ontvangst door Verkoper van het bedrag dat volgens de overeenkomst vóór het in behandeling nemen van Kopers opdracht bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven en de Verkoper is, ofschoon hij steeds zal trachten deze levertijden zoveel als mogelijk in acht te nemen, niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige overschrijding van levertijden.

Indien ten gevolge van overmacht de nakoming van de leveringsverplichtingen door de Verkoper redelijkerwijs niet kan worden verlangd, is de Verkoper gerechtigd de levering voor een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard op te schorten.

Goederen worden franco ongelost geleverd, mits levering plaatsvindt in Nederland en over de verharde weg bereikbaar is. Voor rekening van Koper zijn:

De transportkosten voor ventilatiebuizen met een diameter groter dan 630 mm. en/of langer dan 3 meter.

Incidentele kosten zoals tolheffingen, veerponten en binnenstad-toeslagen (i.v.m. milieuzones);

Wachturen van de transporteur op verzoek van of veroorzaakt door de ontvanger van de goederen;

Toeslag voor bijzondere leveringen, zoals met zelflosser, mobiele heftruck en/of verticaal transport.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om bij orders met een netto goederenwaarde kleiner dan € 400,00 exclusief B.T.W., een bijdrage van € 35,00 exclusief B.T.W in de orderbehandelings- en verzendkosten in rekening te brengen. De Verkoper bepaalt de wijze van vervoer, ook voor eventuele niet-franco leveringen. Indien de Koper weigert de door hem bestelde goederen in ontvangst te nemen, zal de Verkoper het recht hebben om de gemaakte kosten met betrekking tot de weigering onvoorwaardelijk aan de Koper door te belasten.

Indien de Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de Verkoper gehouden is, dan is de Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van de Verkoper daardoor direct of indirect ontstaan.

Indien de Verkoper met de Koper een vaste prijs overeenkomt, dan is de Verkoper niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Koper die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij de Verkoper alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Verkoper rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Annulering door de Koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Indien de Verkoper akkoord gaat met de annulering is de Koper aan de Verkoper een schadevergoeding verschuldigd van minimaal 20% van hetgeen de Koper bij uitvoering van de overeenkomst aan de Verkoper zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van de Verkoper op volledige vergoeding van kosten en schaden.

4. Garantie

De door de Verkoper te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De Verkoper kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken.

De Verkoper is ingevolge deze garantie slechts gehouden tot het kosteloos vervangen van het defecte onderdeel.

De in de vorige alinea van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door de Verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden verwerkt of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de Verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de Verkoper in staat is adequaat te reageren. De Koper dient de Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de Verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.

Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de Verkoper en de door Verkoper bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

5. Aansprakelijkheid

De Verkoper, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade van de Koper met betrekking tot enige leveringsverplichtingen, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, eigenschappen of kwaliteit van de verkochte en/of geleverde zaken, dan wel eventuele door de Verkoper of namens haar uitgevoerde werkzaamheden, diensten of gegeven adviezen, waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting. Evenmin komen voor vergoeding in aanmerking: transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her) installatie, vermindering van winst, bedrijfstagnatie, zelfs indien de Verkoper in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen. Het in voorgaande genoemde leidt uitzondering indien en voor zover de Koper opzet of bewuste roekeloosheid van de Verkoper bewijst, in welk geval de Verkoper echter nooit tot meer gehouden zal zijn dan vergoeding van de directe schade van de Koper. De aansprakelijkheid van de Verkoper is te allen tijde beperkt tot vervanging van het verkochte en/of geleverde en/of terugneming van de verkochte en/of geleverde zaken en creditering tot het voor het verkochte en/of geleverde gefactureerde bedrag, dan wel (bij levering van diensten) tot vergoeding van het op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag, zulks steeds ter keuze van de Verkoper. De door de Verkoper geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 garandeert de Verkoper echter niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruiken. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Indien de overeenkomst met de Koper zaken betreft die de Verkoper van derden betrekt of betrokken heeft, komt de Koper geen andere rechten toe dan die, welke hij rechtstreeks kan geldend maken jegens de fabrikant of jegens de leverancier van de Verkoper uit hoofde van door die fabrikant of leverancier op de geleverde zaken gegeven garantie. De afhandeling van een beroep op de garantie is geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.

6. Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat geheel over op de Koper bij de feitelijke aflevering der zaken op het op de pakbon aangegeven afleveringsadres.

7. Vrijwaring

De Koper vrijwaart de Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de Verkoper toerekenbaar is.

Indien de Verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden de Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Verkoper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

8. Retourzendingen

De Verkoper is nimmer gehouden geleverde zaken retour te nemen. Indien de Verkoper in afwijking van het vorenstaande akkoord gaat met terugname van door haar geleverde zaken dan gelden de volgende voorwaarden:

de goederen zijn onbeschadigd en in de originele verpakking

de aanvraag is gedaan binnen 3 maanden na de leverdatum

de retourzending heeft een netto verkoopwaarde van € 150 of hoger

op de creditering van het aankoopbedrag wordt 20% door Verkoper ingehouden als gedeeltelijke dekking van de kosten, gemaakt voor ingangscontrole en administratieve verwerking, tenzij door Koper tegelijk met het verzoek tot retour een nieuwe opdracht wordt verstrekt voor gelijksoortige materialen met een totale orderwaarde groter dan of gelijk aan de totale retourwaarde.

Artikelen die in principe voor retourgave in aanmerking komen, worden op de website aangemerkt met blauwe bolletjes, onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Uitgesloten van retourgave zijn:

alle ventilatiebuizen en –appendages;

alle speciaal voor Koper bestelde artikelen die op het moment van bestellen niet tot het voorraad-assortiment van Verkoper behoren of die in een aantal of volume besteld zijn dat het normale voorraadniveau van Verkoper te boven gaat.

Retourzendingen dienen vooraf te worden aangemeld met het door de Verkoper opgestelde retouraanvraagformulier. Na ontvangst van het door Koper ingevulde retouraanvraagformulier geeft de Verkoper binnen vijf werkdagen schriftelijk antwoord aan de Koper.

Indien de retourzending is goedgekeurd na kwaliteitscontrole bij ontvangst van de goederen zal het overeengekomen bedrag gecrediteerd worden. Eventuele vrachtkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de Koper.

De goederen dienen binnen 4 weken door de Verkoper ontvangen te worden, anders vervalt de goedkeuring.

9. Betaling en incassokosten

Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Koper op grond van door de Verkoper in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door de Verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Verkoper aangegeven. De Verkoper is gerechtigd om periodiek te factureren. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum is de Koper gerechtigd 1% van het factuurbedrag exclusief B.T.W. in mindering te brengen.

Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

De Verkoper heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

De Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

De Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de Verkoper verschuldigde.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Koper die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien de Verkoper echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Koper worden verhaald. De Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

10. Eigendomsvoorbehoud

Alle door de Verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat de Koper alle verplichtingen uit de met de Verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Door de Verkoper geleverde zaken, die ingevolge de vorige alinea onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt, behoudens verkoop in het kader van normale bedrijfsvoering. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de Verkoper veilig te stellen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om de Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

De Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de Verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de Verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens de Verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Voor het geval de Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de Verkoper en door de Verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.

11. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

General Website Privacy PolicyCookie StatementAlgemene verkoopvoorwaardenHELPCopyrightISO Certificaat

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...